ДНЗ № 378 "Гармонія"

 Статут

 

Ці зміни  та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 378», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.02.2000 № 397, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 04.02.2002 № 740, реорганізованого  Дніпропетровською міською радою, рішення від 08.04.2009 № 33/45, перереєстрованого 24.09.2009 № 12241050001047529, ідентифікаційний код  0214264.

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) № 378» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.02.2000 № 397, перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради,  рішення від 04.02.2002 № 740, реорганізований  Дніпропетровською міською радою, рішення від 08.04.2009 № 33/45 від 24.09.2009

№ 12241050001047529, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.    Місце знаходження дошкільного закладу: 49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 16, телефони: 68-20-87, 68-20-49.

1.3.    Власник дошкільного закладу – територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.    Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003№ 305 із змінами, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.  

1.5.    Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.6.    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.    Діяльність дошкільного закладу  направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·        збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

 

·        створення умов для здобуття дошкільної освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

·        виховання у дітей любові до України, шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;

·        здійснення особистісно-орієнтованого підходу до дитини, розвиток її природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадської позиції, відповідальності за свої дії, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, через ранню профорієнтацію дошкільника;

·        створення умов для набуття дитиною соціального досвіду, забезпечення її соціальної адаптації, виховання свідомого становлення до себе, оточення та довкілля, бажання та готовності продовжувати освіту;

·        здійснення соціально - педагогічного патронату сім’ї , забезпечення тісної взаємодії з сім’єю та громадськістю.

1.1.    Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.           

1.2.    Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»:

·        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня, обсягу;

·        дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально - технічної бази.

1.3.     Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2.     КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1.     Заклад розрахований на   230 місць.

2.2.     Групи комплектуються за одновіковими ознаками.

2.3.    В дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку:

·     2 групи  для дітей віком – від 2-х до 3-х років ;

·     10 груп  для дітей віком – від 3-х до 6-ти років.

2.4.    Дошкільний заклад має групи з 10.30 та 12 годинним режимом перебування дітей. Залежно від бажання батьків режим перебування дітей може змінюватися. Режим перебування дітей затверджує завідувач дошкільним закладом за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

2.5.    Наповнюваність груп становить:

 

·        групи для дітей раннього віку - до 15 дітей ;

·        групи для дітей дошкільного віку – до 20 дітей.

Підчас оздоровчого періоду  наповнюваність груп становить до 15 дітей. У разі відкриття групи для дітей з короткотривалим перебуванням наповнюваність такої групи становить до 10 дітей.

2.6.    Прийом дітей до дошкільного закладу здійснює завідувач протягом календарного року за наявності вільних місць. Зарахування до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють. Вони також мають пред’явити:

·        медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

·        свідоцтво про народження дитини;

·        документи для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини (за потреби).

2.7.    За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі за таких обставин:     

·          хвороби дитини;

·          карантин;

·          санаторне лікування дитини;

·          на час відпустки  батьків або осіб, які їх замінюють;

·          на літній оздоровчий період (75 днів).

2.8.     Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

·          за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·          в разі закінчення терміну перебування;

·          на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає можливості її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

·          у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

2.9.    Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини  не менше як за 10 календарних днів.

2.10.    Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

 

3.                РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1.    Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10.30  та 12 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.

3.2.    Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00.

3.3.    Щоденний графік роботи  груп дошкільного закладу:

 

·        групи з 10.30 годинним режимом роботи  –  з 7.30 до 18.00.

·        групи з 12 годинним режимом роботи  з 7.00 до 19.00.

 

 

4.              ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕССУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1.    Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.    Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.    План роботи дошкільного закладу схвалює педагогічна рада закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики з урахуванням чинного законодавства .

4.4.    У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016  № 251).

4.5.    Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується  згідно з Державною базовою програмою, навчально – методичними посібниками, затвердженими  МОН.

4.6.    Дошкільний заклад має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку.

4.7 . Пріоритетними напрямками роботи дошкільного закладу є :

·        фізкультурно  – оздоровчий;

·        художньо – естетичний;

·        гуманітарний.

4.7.    Дошкільний заклад за бажанням батьків та в межах граничнодопустимого навчального навантаження дітей  може надавати  додаткові освітні  платні послуги.

 

 

5.                ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1.    Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати відповідно до санітарно – гігієнічних правил і норм.

5.2.    У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей.

5.3.    Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача дошкільного  закладу.

5.4.    Дієтичне харчування дітей організовують тільки на підставі довідки лікаря.

 

6.                МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1.    Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють на безоплатній основі медичні працівники.

6.2.    Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.    Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7.                УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО  - ВИХОВНОГО ПРОЦЕССУ

 

7.1.    Учасниками навчально – виховного процесу в дошкільному закладі є: діти раннього та дошкільного віку, працівники дошкільного закладу та батьки дітей або особи, які їх замінюють.

7.2.    За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, нагорода грамотою, премія.

7.3.    Права дитини у сфері дошкільної освіти:

·        безпечні та нешкідливі для її здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

·        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

·        захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

·        здоровий спосіб життя.

7.4.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:

·        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

·        звертатися  до відповідних органів управління освітою з питання розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

·        брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально - технічної бази дошкільного закладу;

·        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

·        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5.    Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

·        своєчасно вносити плату за харчування  дитини в дошкільному закладі до 10 числа кожного місяця;

·        своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливості відсутності або хвороби дитини;

·        слідкувати за станом здоров’я дитини;

·        дотримуватися норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини;

·        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства; інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6.     На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7.    Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8.    Педагогічні працівники мають право:

·         вільно вибірати педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з дітьми;

·        брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

·        підвищувати кваліфікацію, брати  участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

·        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

·        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

·        отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

·        об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

захищати професійну честь  та власну гідність;

·         виявляти педагогічну ініціативу;

·        позачергово атестуватися з метою отримання відповідної  категорії, педагогічного звання;

·        користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

·        отримувати пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

·        інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9.    Педагогічні працівники зобов’язані:

·          виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, умови контракту чи трудового договору;

·          дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

·          забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

·          брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

·          виконувати накази та розпорядження керівництва;

·          забезпечувати якість навчально  - виховного  процесу відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових  державних вимог;

·          виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, історичних і духовних цінностей України, державної символіки, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

·          готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами;

·          сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

·          сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;

·          постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;

·          настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

·          інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10.    Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.11.     Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12.     Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди два рази на рік на базі міської лікарні № 10.

7.13.     Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічного працівника України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14.     Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

8.     УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1.    Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

8.2.    Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

      Завідувач  дошкільного закладу:

·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·        діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

·        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримування фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази дошкільного закладу;

·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

·        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·        затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;

·        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

·        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

·        забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних  норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·        щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і фінансово – господарську діяльність дошкільного навчального закладу  на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.         Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів,  батьки або особами, які їх замінюють;

           

      Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

               Педагогічна рада дошкільного закладу:

·        розглядає питання навчально  – виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

·        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки. Передового педагогічного досвіду;

·        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до                        потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів  на рік.

8.4.         Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 80%, батьків – 80%. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

                  Загальні збори:

·        приймають Статут, зміни і доповнення;

·        обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

·        заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

·        розглядують питання навчально  – виховної, методичної та фінансово – господарської  діяльності дошкільного закладу;

·        затверджують основні напрями вдосконалення росту і розвитку дошкільного закладу.

8.5.         У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.         У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

 

 Основними завданнями піклувальної ради є:

·        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

·        сприяння зміцненню матеріально – технічної, культурно – спортивної, корекційно – відновлювальної, лікувально – оздоровчої бази дошкільного закладу;

·        сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

·        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;

·        організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

·        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

·        всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

·        сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу.

 

9.        МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1.         Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, є комунальної власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

9.2.         Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею  

1, 2905 га.

9.3.         Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста в особі Дніпропетровської міської ради, та ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу відповідно до порядку, який  встановлений чинним законодавством.

9.4.         Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

10.   ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1.    Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

·        майно власника;

·        місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

·        батьків або осіб, які їх замінюють;

·        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

·        освітні платні послуги згідно з чинним законодавством;

10.2.    Дошкільний заклад за погодженням із органом оперативного управління  діяльністю дошкільного закладу має право:

·        придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

·        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

·        здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.    Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу  здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.    Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством,  нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким  підпорядковується  дошкільний заклад.                 

   За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється    самостійно або через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики.

10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

10.6.     Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

 

11.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1.    Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.    Державний контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником, управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради.

11.3.    Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально – виховним процесом, встановлюється власником дошкільного закладу.

 

 

 

 

12.   ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1.    Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відділення, перетворення) дошкільного закладу здійснюється за рішенням сесії міської ради.

12.2.    При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3.    Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

12.4.    У  разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.5.    У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.